Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb (materiál, výrobky, polotovary, náhradní díly, dokumentace apod. dále jen "předmětu plnění") mezi firmou Fontana R, s.r.o. (dále jen "dodavatel") a odběratelem, jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem. VOP jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných mezi dodavatelem a odběratelem. Smluvní strany mohou jednotlivá ustanovení VOP změnit nebo vyloučit, a to výslovným ujednáním ve smlouvě.
 2. Signováním právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění dodavatelem akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit ustanovením o majetkových právech a závazcích dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Založení sjednávaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky odběratele dodavatelem.
 3. Definice základních pojmů. Plátce je odběratel, který uzavírá závazkový vztah s dodavatelem, ale pořizuje předmět plnění s tím, že jej bude používat příjemce/zákazník. Příjemce/zákazník je jako uživatel předmětu plnění odběratelem písemně zplnomocněn k převzetí předmětu plnění a ke všem dalším jednáním v souvislosti s jeho používáním. Prodejce je zaměstnanec pověřený zastupováním dodavatele při obchodním jednání.

2. Cena předmětu plnění

 1. Výchozí cenou je cena EXW dle INCOTERMS 2000, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
 2. Pro upřesnění ceny a specifikace předmětu plnění je odběratel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen "nabídka"), její platnost je 60 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.
 3. Ceny předmětu plnění uvedené v cenové nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v objednávce.
 4. Dodavatel předpokládá obvyklé použití předmětu plnění. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění je třeba výslovně uvést v objednávce.
 5. U kupujícího, kde se jedná o první kontakt nebo kde dochází opakovaně ke zpoždění v úhradách faktur je požadována platba předem minimálně ve výši hodnoty materiálu, pokud nebude stanoveno jinak.
 6. Smluvní strany se dohodly, že úhrada zboží bude realizována v předem stanovené měně a to jedním ze způsobů uvedených na přijetí objednávky:

 1. platbou předem na základě zálohové faktury dodavatele. Pokud odběratel neuhradí fakturu dodavatele ve lhůtě na faktuře uvedené, není dodavatel v prodlení s dodáním zboží. O dobu prodlení odběratele s úhradou faktury se prodlužuje dohodnutá dodací lhůta.
 2. platbou následující po dodání zboží provedenou na základě fakturace dodavatele. Splatnost faktury se stanoví do 14-ti (u zahraničních odběratelů do 30-ti) dnů ode dne jejího doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetím dnem po jejím odeslání.

 1. Úroky z prodlení se sjednávají ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den z prodlení. Při překročení doby splatnosti budou, po zaplacení faktury, bezodkladně účtovány sjednané úroky z prodlení. Právo na náhradu škody zaplacením úroku není dotčeno.

3. Uzavření smlouvy

 1. Jednotlivé smlouvy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných poštou, faxem a nebo e-mailem, při dodržení ustanovení bodu 14.4. Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka dodavatele učiněná na základě poptávky odběratele. Pokud není písemně uvedeno jinak, platí pro závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem tyto VOP. Příslušné části VOP platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi dodavatelem a odběratelem. Pro cenovou kalkulaci předmětu plnění platí ceny, uvedené v platné písemné nabídce dodavatele nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky.
 2. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 1. obchodní firmu a sídlo odběratele včetně telefonického a faxového spojení
 2. osobu, oprávněnou v dané věci jednat jménem odběratele, IČO, DIČ odběratele
 3. jednoznačné určení předmětu plnění a jeho množství (včetně poskytnutí souvisejících služeb či plnění), dodací podmínky (místo a termín), odpovědnou osobu pro převzetí předmětu plnění a případné další specifické požadavky na předmět plnění.
 4. označení příslušného soudu event. živnostenského úřadu s uvedením čísla a složky reg.

 1. Po obdržení objednávky odběratele zašle dodavatel odběrateli Kupní smlouvu, resp. Smlouvu o dílo, a to písemně, faxem, či e-mailem, při dodržení ustanovení bodu 14.4, dodavatel je oprávněn přijmout i objednávku doručenou mu po uplynutí lhůty platnosti nabídky. Objednávka může být potvrzena přímo podpisem na objednávce, pokud je toto domluveno s odběratelem. V případě, že základní údaje (rozsah a charakteristika předmětu plnění, dodací a platební podmínky) v potvrzení objednávky, vystaveném dodavatelem souhlasí s textem objednávky odběratele, potvrzuje dodavatel předáním, resp. odesláním potvrzení objednávky svoji vůli přijmout objednávku odběratele jako závaznou a okamžikem, kdy včas potvrzená objednávka dojde odběrateli, dochází k Uzavření smlouvy.
 2. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce odběratele nemůže dodavatel splnit, zašle odběrateli znovu nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko odběratele. V případě, že v objednávce odběratele jde o nestandardní předmět plnění, vyžádá si dodavatel před přijetím objednávky složení zálohy ve sjednané výši na základě vystavené zálohové faktury. Dodací lhůta, uvedena v potvrzení objednávky, začíná běžet po uhrazení zálohy objednatelem.
 3. V případě větších dodávek předmětu plnění, či specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, resp. požaduje-li to některý z účastníků, účastníci uzavřou smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto VOP.

4. Dodací podmínky

 1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktu a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu.
 2. Dohodnutý termín plnění je uveden v potvrzení objednávky nebo v příslušné smlouvě. Pokud dodavatel bude nucen ve výjimečných případech termín plnění prodloužit, musí neprodleně po zjištění příslušných okolností na tuto změnu upozornit odběratele.
 3. Za splnění závazku dodavatele se považuje dodání předmětu plnění odběrateli ve výdejním místě dodavatele, nebo předání pověřeným pracovníkem dodavatele (při použití vlastní dopravy dodavatele) v místě plnění anebo předání předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci k přepravě pro odběratele, není-li dohodnuto jinak.
 4. Je-li sjednán osobní odběr odběratelem, je za splnění termínu plnění považováno též sdělení odběrateli, že předmět plnění je připraven k expedici. Odklad převzetí předmětu plnění nemá poté vliv na splnění termínu plnění.
 5. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění příslušné výdejní místo dodavatele. Pokud odběratel požaduje jiné místo plnění, je tímto místem sídlo odběratele a nebo místo plnění, uvedené na objednávce a rovněž na potvrzení objednávky.
 6. Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo dodavatele, nese odběratel, není-li dohodnuto jinak. Požaduje-li odběratel dopravu předmětu plnění, dodavatel podle charakteru předmětu plnění a údajů na objednávce nebo smlouvě, zvolí adekvátní způsob dopravy (poštovní přepravu, přepravní službu a nebo vlastní dopravu dodavatele). Je-li předmět plnění přepravován podle přepravních pokynů odběratele, přechází na odběratele riziko ztráty, poškození, či zničení okamžikem předání předmětu plnění poštovní přepravě či prvnímu dopravci za účelem dopravy předmětu plnění odběrateli.
 7. Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně ( např. není i přes předem dohodnutý termín přítomna odběratelem určená osoba ), nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
 8. Odběratel je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s dodacím listem, popř. zjevná poškození přepravních obalů, či produktu.
 9. Zjistí-li odběratel rozpor s dodacím listem popř. zjevné poškození obalu či produktu, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli a nebo doručiteli zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu, popř. dodacím listu spediční služby.
 10. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění, či jeho zjevném poškození, je odběratel povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u dodavatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel.
 11. Odběratel je povinen při převzetí předmětu plnění, jeho prohlídce a následném uvedení do provozu provést rovněž kontrolu výrobních čísel předmětu plnění se záznamem uvedeným na dodacím listě. Na zjištěný rozdíl je povinen upozornit dodavatele, a to nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí předmětu plnění. Dodavatel poté zajistí opravu a zaslání nového dodacího listu, nebo výdejky do 10 pracovních dnů.

5. Stornování objednávky objednatele

 1. Po uzavření smlouvy objednatelem dle článku 3.3, je třeba změnu objednávky či její stornování projednat s příslušným obchodním zástupcem.
 2. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek až do výše 50 % ceny předmětu plnění a nebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním objednávky, pokud nebude domluveno jinak na základě konkrétních podmínek obchodního případu.

6. Montáž předmětu plnění

 1. Požaduje-li odběratel montáž předmětu plnění, resp. vyžaduje-li předmět plnění montáž u odběratele, je tato montáž provedena za úplatu, a to obvykle v okamžiku dodání předmětu plnění a nebo v termínu dohodnutém s pověřenou osobou dodavatele. Odběratel se zavazuje do okamžiku montáže předmětu plnění zajistit jeho řádné uložení způsobem odpovídajícím jeho charakteru a hodnotě.
 2. Požaduje-li odběratel montáž předmětu plnění je povinen v takovém případě zajistit přístup dodavatelem pověřených osob do objektu, v nichž má být předmět plnění instalován a vytvořit nezbytné podmínky pro instalaci. Rozsah podmínek vychází z běžných zvyklostí a bude upřesněn pověřenou osobou dodavatele.
 3. Neposkytne-li odběratel dodavateli požadovanou součinnost, resp. nevytvoří-li podmínky pro úspěšnou montáž předmětu plnění ve smyslu předchozího článku, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli veškeré náklady, které prokazatelně vynaložil. Zůstane-li nový pokus dodavatele instalovat předmět plnění u odběratele z důvodů ležících na straně odběratele bezvýsledný, je dodavatel oprávněn provedení montáže předmětu plnění odmítnout. Závazek dodavatele provést montáž předmětu plnění se považuje za splněný dnem, kdy opakovaný pokus o montáž předmětu plnění u odběratele zůstal bezvýsledný.
 4. Montáže u odběratele jsou standardně prováděny v běžnou pracovní dobu tj. Po-Pá mezi 8.00 - 17.00 hod. Je-li z provozních důvodů na straně odběratele nezbytné provádět montáž mimo tuto dobu, je třeba, aby tento požadavek byl uveden na objednávce, resp. potvrzení objednávky a byl tedy obsažen ve sjednané ceně. Požaduje-li odběratel dodatečně montáž předmětu plnění mimo standardní pracovní dobu, dohodnou účastníci tohoto závazkového vztahu podmínky této montáže.
 5. Montáž předmětu plnění se považuje za ukončenou předvedením, že příslušný produkt pracuje správně dle předané dokumentace, nebo jiným demonstrováním standardního provozního stavu, s výjimkou uvedenou v článku 6.3. O montáži předmětu plnění u odběratele bude účastníky sepsán předávací protokol.

7. Funkčnost předmětu plnění

 1. Dodavatel je povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.
 2. Požaduje-li odběratel montáž předmětu plnění v rozporu s obvyklým způsobem užití, ač na tuto skutečnost byl dodavatelem upozorněn, je dodavatel oprávněn:

 1. navrhnout realizovatelný způsob montáže předmětu plnění
 2. navrhnout doplnění předmětu plnění, popř. provést nezbytná systémová opatření ke zprovoznění předmětu plnění
 3. dodávku pro nerealizovatelnost odmítnout.
  Náklady vynaložené dodavatelem v souvislosti s řešením této situace nese odběratel.

 1. Nemožnost provést montáž předmětu plnění způsobem, který není předem sjednán a uveden na potvrzení objednávky, nemůže být důvodem pro odstoupení od tohoto závazkového vztahu ze strany odběratele.

8. Přechod nebezpečí škody na zboží a vlastnického práva

 1. Na odběratele přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem jeho dodání, t.j. převzetím zboží od dodavatele, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
 2. Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno, jestliže předem v plné výši uhradil sjednanou cenu. V ostatních případech nabývá odběratel vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 3. Požadavek odběratele na prodloužení dodací lhůty je možný po dohodě smluvních stran.

9. Záruky za jakost zboží, vady zboží, uplatňování a odstraňování vad, odpovědnost dodavatele za škody

 1. Dodavatel ručí za to, že prodané zboží nebude zatíženo právy třetích osob.
 2. Dodavatel přejímá záruku za jakost zboží v délce sjednané záruční doby, která počíná běžet dnem splnění závazku z uzavřené smlouvy a po tuto dobu garantuje obvyklé vlastnosti dodaného zboží.
 3. Odběratel má právo na bezplatné odstranění vad pokud budou zároveň splněny tyto podmínky:

 1. vada se projevila v záruční době poskytované pro daný typ výrobku,
 2. odběratel bez zbytečného odkladu písemně uplatnil u dodavatele nároky z vad zboží,
 3. uplatňovaná vada existuje a vztahuje se na ni záruka dodavatele ve smyslu těchto VOP,
 4. dodavatel se musí vyjádřit oznámením a vadu uznat.

 1. Odstranění vady je možné dle rozhodnutí dodavatele bezplatnou opravou, výměnou vadného zboží nebo vrácením kupní ceny vadného výrobku.
 2. Pokud to okolnosti vyžadují, dodavatel prošetří reklamaci na místě samém. U zahraničních dodávek (mimo území České a Slovenské republiky) se neprošetřují reklamace u zákazníka, ale odběratel vyhotoví fotodokumentaci a předloží přesvědčivé důkazy o vadě. V případě oprávněného uplatňování vad nese dodavatel veškeré náklady zjišťování na místě samém, v opačném případě hradí uvedené náklady odběratel. Zpravidla se opravy provádějí v místě provozu u odběratele. U zahraničních dodávek se záruka vztahuje pouze na vadné díly. Jejich výměnu provede odběratel na svoje náklady.
 3. Záruka se nevztahuje na zboží užívané v rozporu s pokyny dodavatele, které se stalo předmětem nehody nebo nedbalosti, bylo pozměněno nebo opravováno třetí osobou bez výslovného písemného souhlasu dodavatele. Záruka se nevztahuje rovněž na zboží, u kterého byly tímto způsobem narušeny, poškozeny nebo zničeny jeho součásti. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží vzniklé jeho použitím v rozporu s instrukcemi/návodem k němu náležejícím. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží vzniklé chybnou instalací nebo provozováním nebo nevhodným způsobem skladování.
 4. Dodavatel neručí za:

 1. funkčnost zboží, které bylo bez písemného souhlasu dodavatele zakomponováno do části již funkčního celku,
 2. zboží odstraněné z místa původní instalace,
 3. vývojové výrobky, pokud v příslušné smlouvě nebylo sjednáno
 4. zboží vyrobené dle specifikace odběratele.

 1. Odpovědnost dodavatele za přímé škody vzniklé porušením jeho povinností zakládá právo odběratele na náhradu škody v maximální výši hodnoty kupní ceny uhrazené odběratelem za zboží, s nímž způsobení škody přímo souvisí. Za jiné škody dodavatel nenese odpovědnost. Dodavatel rovněž nehradí náklady případné reinstalace a opětovné uvedení do provozu.
 2. Vrácené vadné výrobky se stávají dnem jejich převzetí dodavatelem jeho vlastnictvím.
 3. Po dobu zjišťování vady zboží a jejího odstraňování se zastavuje běh záruční lhůty.
 4. Odstranění vady výměnou zboží nelze ztotožňovat s nárokem na poskytnutí nové záruky za jakost zboží, záruka se poskytuje v délce ode dne koupě vadného zboží s uplatněním pozastavení po dobu reklamace dle ust. bodu 9.10. tohoto článku VOP.

10. Užití informací smluvními stranami

 1. Informace obchodního, technického, příp. i jiného charakteru, zaznamenané či nezaznamenané, poskytnuté dodavatelem odběrateli v souvislosti s koupí zboží dle těchto VOP (dále jen Informace) jsou považovány za důvěrné, pokud se nejedná o informace obecně známé.
 2. Informace je možné užívat pouze pro účely, pro které jsou určeny, bude s nimi zacházeno jako s důvěrnými a takto budou chráněny, bez pověření nebo oprávnění dodavatelem nebudou sdělovány třetím osobám. Na vyžádání dodavatele a v případě, kdy již informace nepotřebuje, se odběratel zavazuje Informace v materiální podobě vrátit dodavateli.
 3. Odběratel se zavazuje zajistit přijetí závazku o ochraně informací všemi osobami, kterým Informace budou sděleny nebo jinak předány.
 4. Pokud bude nezbytné Informace sdělit nebo s touto smlouvou seznámit soud, jiný státní nebo správní orgán, případně jiný subjekt, který si seznámení vyžádá na základě zákonného oprávnění, informující strana je povinna s touto skutečností seznámit druhou stranu.
 5. Závazek o ochraně Informací se vztahuje na dodavatele i odběratele bez časového omezení, resp. do doby, kdy se Informace stanou obecně známými, aniž by se tak stalo činností odběratele.

11. Užití obchodních jmen a ochranných známek

 1. Další prodej zboží, označeného obchodními jmény dodavatele a výrobce zboží a ochrannými známkami dodavatele a výrobce zboží na zboží, které bylo dodáno dodavatelem, je možný za předpokladu, že uvedená označení nebyla měněna nebo upravována. K výše uvedeným obchodním jménům a ochranným známkám může odběratel přidat tato vlastní označení, ovšem tak, aby nepoškodil, neznehodnotil, či nezpůsobil jinou škodu na výše uvedených obchodních jménech, či ochranných známkách. Odběratel se zavazuje, že nebude užívat v reklamě, inzerci, či kdekoliv jinde označení, symbol, zkratku, či napodobeninu obchodního jména, či ochranné známky výše uvedené.
 2. Užití obchodních jmen dodavatele a výrobce zboží a užití ochranných známek dodavatele a výrobce zboží odběratelem v rozporu s touto smlouvou nebo pro jiné účely než tato smlouva výslovně připouští bez písemného souhlasu dodavatele není dovoleno. Obdobně odběratel nebude užívat napodobeninu zde uvedených obchodních jmen a ochranných známek. Porušení zakládá právo dodavatele na zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neoprávněného užití. V případě, že se porušení tohoto ustanovení týká obchodního jména nebo ochranné známky dodavatele, není zaplacením smluvní pokuty dotčeno právo na náhradu škody.

12. Užití software, záruky související se software

 1. Software náležející ke zboží převáděnému dle těchto VOP je chráněn autorským právem. Dodavatel umožnuje odběrateli užití předmětného software a poskytnutí možnosti užití dalšímu subjektu výhradně v souvislosti s dalším prodejem zboží, resp. specifického dále prodávaného výrobku.
 2. Dodavatel ručí za to, že kvalita software bude odpovídat standardu, v opačném případě jej odběrateli bezplatně nahradí, pokud vada software bude uplatněna do 90 dnů ode dne dodání zboží. Jiné záruky v souvislosti s poskytnutím užití software dodavatel neposkytuje.
 3. Dodavatel neručí za to, že funkce software budou odpovídat požadavkům odběratele, provozování bude bezchybné a bez přerušení.
 4. Dodavatel na základě tohoto ujednání s odběratelem není zavázán k poskytování podpory software, údržby a své účasti při odstraňování případných vad.

13. Vyšší moc

 1. Dodavatel ani odběratel neodpovídají za škody a nedodržení svých závazků, pokud zde není uvedeno jinak, zapříčiněné okolností, kterou nelze ovlivnit, t.j. okolností vyšší moci (války, revoluce, požáry, záplavy, jiné přírodní katastrofy, epidemie, stávky, výluky), a která nevznikla z nedbalosti nebo úmyslu Smluvní strany.
 2. Okolnost vyšší moci neosvobozuje odběratele od jeho závazku zaplatit dodavateli dohodnutou kupní cenu.
 3. Nastane-li situace vyšší moci, pak smluvní strana, chce-li uplatňovat nárok na vyšší moc jako omluvu za jakoukoli závadu plnění svých závazků, neprodleně písemně uvědomí druhou stranu o výskytu takových událostí.
 4. V případě, že doba trvání vyšší moci přesáhne 2 měsíce, jsou strany oprávněny od smlouvy odstoupit, či se dohodnout na ukončení a vypořádat svá vzájemná práva a závazky.

14. Závěrečná ujednání

 1. Zrušení objednávky nebo smlouvy po jejím přijetí je možné učinit písemným sdělením druhé smluvní straně způsobem předpokládaným těmito VOP.
 2. Dodavatel má právo od smlouvy odstoupit písemným sdělením odběrateli při podstatném porušení jeho závazku, jímž se rozumí zejména neuhrazení ceny zboží s příslušenstvím v souladu s ujednáními těchto VOP.
 3. Odběratel má právo na odstoupení od smlouvy učiněné písemným sdělením při prodlení dodavatele v dodání zboží delším jednoho měsíce ode dne, kdy zboží mělo být dodáno, pokud prodlení není způsobeno okolnostmi vyšší moci nebo zaviněním odběratele.
 4. Dodavateli budou písemnosti zasílány formou dopisu, případně faxem nebo e-mailem potvrzeným ve lhůtě do tří dnů od jeho odeslání na adresu FONTANA R , s.r.o., Príkop 4, 602 00 Brno, odběrateli budou písemnosti zasílány stejnou formou na adresu jeho sídla, pokud nebude písemně ujednáno jinak.
 5. Pokud odběratel vrátí předmět plnění z ruzných důvodů, např. nedostatečné kvality nebo nesplnění smluvených parametrů, dodavatel vrátí dosud uhrazenou cenu, pokud nedošlo k poškození předmětu plnění vinou odběratele. Odběrateli nepřísluší žádné navýšení ceny vlivem vedlejších nákladů spojených s vrácením předmětu plnění.
 6. Tyto obchodní Podmínky nabývají účinnosti dnem uzavření smlouvy.
 7. Spory smluvních stran vzniklé ze smluv, které se řídí těmito VOP, se jejich strany pokusí vždy nejprve odstranit vzájemným jednáním smírnou cestou. Jestliže se spory nepodaří odstranit tímto způsobem, jsou k jejich řešení v případe tuzemských subjektů oprávněny věcně a místně příslušné soudy.
  Pokud je jednou ze smluvních stran zahraniční subjekt, budou všechny spory vznikající ze smluv, které se řídí těmito VOP, a v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, rozhodovány s konečnou platností podle českého právního řádu u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho řádu jedním nebo více rozhodci.

Pro více informací nás kontaktujte

Zpět nahoru